Met het Fonds Cultuureducatie Zwolle voor PO en (V)SO wil de gemeente Zwolle alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis geven. Basisscholen die werken aan goed cultuuronderwijs worden beloond met extra geld. Daarmee stimuleert het fonds scholen om zich te ontwikkelen naar meer kwaliteit in cultuuronderwijs.
De uitvoering en beheer van dit fonds is ondergebracht bij Stadkamer. 

Trekkingsrechten
De gemeente Zwolle hanteert ‘trekkingsrecht’ bij het toekennen van gelden voor cultuuronderwijs aan basisscholen en scholen voor (voorgezet) speciaal onderwijs. Hoe verder een school is in de uitwerking van eigen beleid en uitvoering van kwalitatief cultuuronderwijs (fase 1, 2 of 3), hoe hoger de trekkingsrechten waarop de school aanspraak kan maken (respectievelijk 1x, 2x of 4x de gemeentelijke bijdrage). Dit houdt in dat geld wordt toegekend op basis van kwaliteit.
Bedragen zijn per leerling per kalenderjaar en worden jaarlijks vastgesteld. In 2022 geldt een (minimale) eigen inleg van € 12,15. Het matchingsbedrag van de gemeente is € 12,15. 

Uit het fonds kunnen cultuur-educatieve activiteiten bekostigd worden die een bijdrage leveren aan de realisatie van de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie. Ten minste 90% van de trekkingsrechten is bestemd voor kosten die direct toe te rekenen zijn aan activiteiten voor leerlingen.

Drie fases
Adviseurs cultuureducatie van Stadkamer bekijken samen met de school in welke fase de school zit. Dit gebeurt aan de hand van 6 indicatoren. Een school wordt ingedeeld voor twee kalenderjaren, tenzij er dringende redenen zijn om dit te herzien.

  • Fase 1: Onze school volgt de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie van SLO.
  • Fase 2: Onze school heeft een beredeneerde ambitie en plan van aanpak voor cultuuronderwijs
  • Fase 3: Onze school stelt beredeneerde en specifieke eisen aan cultuuronderwijs.

Betalen
De school ontvangt een factuur (bijvoorbeeld van een cultuuraanbieder). De gemachtigde van de school stuurt deze factuur door aan fondsfacturen@stadkamer.nl. Stadkamer betaalt het factuurbedrag rechtstreeks aan de cultuuraanbieder, ten laste van het trekkingsrecht van de school. Heeft de school een bedrag reeds betaald, dan kan er een declaratieformulier worden ingediend.
In de spelregels Fonds Cultuureducatie Zwolle vind je alle relevante informatie.

Klachtenprocedure
Ben je het niet eens met de toekenning van de trekkingsrechten voor jouw school? Raadpleeg dan onze klachtenprocedure.  

Veelgestelde vragen
Heb je een specifieke vraag over het Fonds Cultuureducatie en het antwoord niet kunnen vinden? Kijk dan in de veelgestelde vragen of neem contact op met onze adviseurs.

Kijk ook eens naar