In Zwolle werken we samen om alle leerlingen een stevige culturele basis mee te geven. Stadkamer speelt hierin een centrale rol. In het najaar van 2023 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle zelfstandig kunstdocenten en cultuuraanbieders.

De vragenlijst is ingevuld door 49 respondenten (19%), waarvan 71% als zzp'er werkzaam is - met name in het primair onderwijs (85%). In de klankbordgroep zijn we met 10 deelnemers verder ingegaan op de resultaten van het onderzoek.

De resultaten

Indeling kunstdisciplines

De ‘klassieke’ disciplineverdeling in het cultuuronderwijs past niet meer bij hetgeen kunstdocenten aanbieden. Dit vraagt om bezinning op welke manier het aanbod goed neergezet kan worden en wat past bij de doelstellingen van het cultuuronderwijs.

Gemiddeld rapportcijfer: 8

Driekwart van de respondenten heeft het afgelopen jaar contact gehad met een adviseur van Stadkamer. De onderwerpen betroffen met name het eigen aanbod en de samenwerking met een school. Respondenten geven gemiddeld een 8 als cijfer voor de tevredenheid met het contact. Verbeterpunten zijn met name de snelheid van reageren, de bereikbaarheid en het nakomen van gemaakte afspraken.

Makelaarsrol

Het valt op dat de makelaarsrol van Stadkamer lang niet altijd (goed) bekend is bij de respondenten. Het is niet duidelijk wat de kunstdocenten mogen en kunnen verwachten van de adviseurs van Stadkamer. Er blijkt ook veel behoefte aan onderling contact tussen kunstdocenten en cultuuraanbieders.

Website

De website is een belangrijk instrument in de makelaarsrol van Stadkamer. Van bijna 70% van de respondenten is het aanbod opgenomen op de website van Stadkamer. Als voordelen noemen zij: zichtbaarheid, bekendheid, vindbaarheid en de ervaring van een  ‘kwaliteitskeurmerk’.

Als nadelen worden genoemd: het actueel houden van de informatie, de enorme hoeveelheid informatie op de site, het statische aspect, aanbodgericht en dat er weinig vraag van scholen uit voortkomt. Het eigen netwerk van de kunstdocenten is volgens hen het belangrijkste middel voor opdrachten van scholen.

Samenwerking scholen

Begrippen die de respondenten associëren met intensieve samenwerking zijn: samenwerken in ontwikkeling, afstemming, uitvoering en evaluatie van het onderwijs en communicatie.

Respondenten geven aan dat ze vaker een enkele les of serie lessen geven in plaats van intensieve samenwerking aangaan met een school. Kunstdocenten die op de website staan van Stadkamer verzorgen vaker een lessenserie en minder vaak een enkele workshop. 

Deskundigheidsbevordering

Respondenten zijn (zeer) tevreden over workshops en trainingen die zij hebben gevolgd. Ruim 60% van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan verdere ontwikkeling van hun vaardigheden, met name op het gebied van ondernemerschap, didactiek en pedagogiek. Hoewel het trainingsaanbod lijkt te voorzien in deze behoefte is men lang niet altijd op de hoogte van dat aanbod.

Er lijkt behoefte aan Stadkamer als doorgeefluik van de ontwikkelingen in het onderwijs en informatie over subsidies. Verder is de vraag welke rol Stadkamer wil, moet of kan spelen bij het ontwikkelen van welke vaardigheden van kunstdocenten. 

Kijk ook eens naar