Ga naar andere subpagina

Stadkamer

Lezen en Lenen

Media- & taaleducatie

BuurtCultuur & Amateurkunst

Cultuureducatie

Cultuureducatie

Cultuureducatie

Cultuureducatie op school verrijkt het leven van leerlingen, verruimt hun blik en verschaft hen nieuwe vaardigheden. Stadkamer wil de plek van cultuureducatie in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs verstevigen en de kwaliteit van cultuureducatie verhogen en alle kinderen in Zwolle een stevige culturele basis bieden.