×

Voorwaarden

Je woont in Zwolle en je hebt een goed plan om laaggeletterde inwoners van Zwolle te helpen de Nederlandse taal te leren dan kun je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van het initiatief. De aanvraag moet via het aanvraagformulier ingediend worden.

1.1 Subsidiedoel

Het doel van dit Taalfonds is projecten te stimuleren waarmee:

 • Laaggeletterde inwoners van Zwolle de Nederlandse taal beter gaat beheersen,
 • Laaggeletterde inwoners Zwolle bouwt aan een sociaal netwerk waardoor zij beter kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

1.2 Subsidiecriteria

Het project moet:

 • Gericht zijn op het leren en of onderhouden van de taal,
 • Een duidelijke doelstelling hebben en aansluiten bij minimaal 1 van de doelen uit 1.1,
 • Bedoeld zijn voor de laaggeletterde inwoner van Zwolle,
 • Gericht op het vergroten van de participatie in de samenleving,
 • Ten behoeve zijn van minimaal 4 personen,
 • Een begin en einde hebben en maximaal 12 maanden duren,
 • Een realistische en sluitende begroting hebben.

De volgende projecten  komen in aanmerking voor een financiële bijdrage:

 • Uitgevoerd door inwoners van Zwolle (of natuurlijke personen: je hebt een VOG nodig),
 • Rechtspersonen, (instellingen) zonder winstoogmerk (zoals een vereniging of stichting),
 • Een aanvraag van een rechtspersoon moet passen binnen de eigen statutaire doelstelling van deze rechtspersoon en bovendien dient deze rechtspersoon statutair of feitelijk gevestigd te zijn op het grondgebied van gemeente Zwolle,
 • Het vindt plaats in de gemeente Zwolle.

1.3 Niet subsidiabel zijn

 • Uurlonen van aanvragers / particuliere initiatiefnemers,
 • Projecten/ activiteiten die geheel of gedeeltelijk ondernomen worden door studenten of scholieren voor hun opleiding of studie,
 • Reguliere taallessen,
 • Kosten van overhead (=kosten voor eigen organisatie), als deze meer dan 5% van de totale begroting zijn,
 • Projecten/ activiteiten met een winstoogmerk.

1.4 Subsidiemethodiek

Aan inwoners van Zwolle, of een rechtspersoon, kan voor maximaal drie activiteiten per jaar subsidie verleend worden. Per aanvraag kan maximaal 350 euro verleend worden.

1.5 Subsidieaanvraag

 • Aanvragen kunnen het hele jaar door plaatsvinden,
 • Aanvragen moeten uiterlijk 2 maanden voor de start van het project/initiatief ingediend worden,
 • Aanvragen worden gelezen door twee leden van de werkgroep laaggeletterdheid in Zwolle. Zij beoordelen de aanvragen en kijken naar de volgende punten:
 1. draagt de activiteit bij aan de doel(en)
 2. is het project/initiatief haalbaar (tijd, financieel, organisatorisch)?
 • De reactietermijn van projecten/initiatieven waarvoor een aanvraag gedaan wordt is 6 weken,
 • Evaluatie vindt schriftelijk plaats, inclusief beeldmateriaal en de toestemming om deze te mogen gebruiken ten behoeve van publicaties over het Taalfonds en haar activiteiten.

1.6 Subsidieverlening en -vaststelling

 • Bij een subsidieverlening vindt direct subsidievaststelling plaats,
 • De subsidievaststelling kan nooit hoger zijn dan het verleende subsidiebedrag,
 • Een financiële bijdrage wordt altijd verleend onder de voorwaarde dat door de Gemeente Zwolle voldoende gelden aan Stadkamer als penvoerder voor de  werkgroep laaggeletterdheid, ter beschikking worden gesteld,
 • De subsidie kan worden ingetrokken of gewijzigd als de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet binnen een in het besluit tot subsidieverlening genoemde termijn zijn gestart,
 • Omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie meldt de ontvanger van de subsidie zo snel mogelijk schriftelijk bij Stadkamer. Daarbij worden de relevante stukken meegestuurd.

1.7. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017. Evaluatie en eventuele aanpassing van deze regeling vindt plaats op 1 juni 2017. Voor het overige zijn de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van Stadkamer van toepassing.