Van wie is het Fonds Cultuureducatie Zwolle po en (v)so?
De Gemeente Zwolle heeft het Fonds Cultuureducatie Zwolle ingesteld om de kwaliteit van cultuuronderwijs te bevorderen. Het beheer van het fonds is ondergebracht bij Stadkamer.

Wat zijn trekkingsrechten?
Basisscholen ontvangen het bedrag niet op hun bankrekening. Het geld zit in het Fonds Cultuureducatie Zwolle. De school kan aanspraak maken op financiering van cultuureducatieve activiteiten ten laste van dit fonds; de zogenaamde trekkingsrechten oftwel het schoolbudget. De hoogte hiervan is afhankelijk van de fase waarin de school zit en wordt jaarlijks aan de school bevestigd met een schriftelijke toekenning.

Hoeveel geld krijgt een school vanuit het Fonds Cultuureducatie Zwolle?
Het Fonds Cultuureducatie Zwolle wordt gevormd door enerzijds eigen bijdrage van de school en anderzijds matchingsgeld van de Gemeente Zwolle. Dit is in de vorm van een bedrag per leerling per kalenderjaar en wordt jaarlijks vastgesteld. Bekijk de bedragen op de pagina Fonds Cultuureducatie po en vso.
Hoe verder een school is met de uitwerking en uitvoering van het cultuureducatiebeleid, hoe hoger de trekkingsrechten waarop de school aanspraak kan maken. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt is dit matchingsbedrag 1, 2 of 4 x de gemeentelijke bijdrage per leerling.

Op basis van welke criteria wordt een school ingedeeld in een fase?
De adviseurs cultuureducatie van Stadkamer bekijken samen met de school in welke fase de school zit. Dit gebeurt aan de hand van zes indicatoren: curriculum, ambitie, leerlingen, team, culturele omgeving en financiën.
In principe wordt een school ingedeeld voor twee kalenderjaren, tenzij er dringende redenen zijn om dit te herzien.

Wat is de peildatum waarop het aantal leerlingen wordt gebaseerd?
De teldatum voor aantal leerlingen is 1 februari van het voorgaande kalenderjaar. Dit is gelijk met de peildatum die het rijk hanteert.

Kan de school het geld van de trekkingsrechten meenemen naar een volgend kalenderjaar, wanneer het budget niet volledig is besteed?
Nee, dit is niet mogelijk. Een toekenning geldt voor een kalenderjaar. Indien het bedrag niet besteed wordt, vervalt het en is niet meer beschikbaar voor de school. De factuurbedragen worden eerst afgeschreven van de eigen inleg en daarna van het matchingsgeld van de gemeente.

Hoe kan een school betalen uit het fonds?
School ontvangt een factuur (bijvoorbeeld van een cultuuraanbieder). De gemachtigde van de school stuurt deze factuur aan fondsfacturen@stadkamer.nl. Stadkamer betaalt het factuurbedrag rechtstreeks aan de cultuuraanbieder, ten laste van het schoolbudget. Moet de school een bedrag voorschieten, dan kan er een declaratieformulier worden ingediend.

Tot wanneer kan een school facturen indienen?
Een school kan tot 15 januari facturen indienen van het volgend kalenderjaar.

Waarvoor is het geld van het Fonds Cultuureducatie Zwolle bedoeld?
Het fondsbudget is uitsluitend bedoeld voor activiteiten voor leerlingen. Scholen kunnen het budget besteden aan lessen, workshops en kunstbezoek. Eventueel kunnen de daarbij behorende materiaal- en vervoerskosten ook uit het fonds worden betaald. Voorwaarden voor besteding zijn dat het voldoet aan de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie, het bevorderen van creativiteit en het verstevigen van de culturele basis.

Kan een school het geld van de trekkingsrechten gebruiken voor inzet van extra uren van een ICC-er, het vervangen van ICC-er of voor teamscholing?
Nee, dat kan niet. Wel heeft Stadkamer eventueel financiele mogelijkheden voor teamscholing en verhogen kwaliteit cultuuronderwijs via een aparte subsidie Cultuureducatie met kwaliteit. Neem daarvoor contact op met de eigen adviseur.

Kan een school de trekkingsrechten gebruiken voor het aanschaffen van leesboeken?
Ja, mits de boeken worden aangeschaft ten behoeve van cultuureducatie via:

  • Koppeling met les of activiteit van cultuureducatie
    Bijvoorbeeld: de leerlingen krijgen een les/workshop poëzie schrijven. Voordat de les/workshop plaatsvindt of voordat er een dichter in de klas komt, lezen de leerlingen zelf gedichten in de klas en analyseren/reflecteren hierop. De aanschaf van de gedichtenboeken valt dan onder het Fonds Cultuureducatie. Dit is dus iets anders dan het lezen op zich of leesbevordering primair ten behoeve van de taalontwikkeling.
  • Literatuureducatie
    Indien de boeken geen directe koppeling hebben met een cultuureducatieve activiteit, moet de bijdrage aan de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie aangetoond kunnen worden. Literatuureducatie is dan uitgewerkt als leerlijn die laat zien hoe er aan de literaire competenties van de leerlingen wordt gewerkt en welke boeken daarvoor aangeschaft moeten worden. Een goede manier hiervoor is om het Leesplan met het Plan voor Cultuuronderwijs te koppelen. Zo wordt de bijdrage van de boeken aan de kerndoelen van Kunstzinnige Oriëntatie concreet en aantoonbaar. In de cursus Open Boek schrijf je zo’n leesplan en wordt er een leescoördinator opgeleid die zorg kan dragen voor een kwalitatieve leerlijn Literatuur. De cursus Open Boek wordt aangeboden door Provinciale Serviceorganisaties en Bibliotheken waaronder Stadkamer.