×

Cultuur & Techniekeducatie

Samenvatting onderzoek cultuuronderwijs

In opdracht van Stadkamer, afdeling cultuureducatie, najaar 2017.

Stadkamer wil de kwaliteit van cultuuronderwijs in Zwolle bevorderen. Onder de cultuuraanbieders is in het najaar van 2017 een onderzoek uitgevoerd door Bureau Vormen met als doel inzicht te krijgen in hetgeen zij nodig hebben om samen met scholen tot kwalitatief cultuuronderwijs te komen.

De digitale vragenlijst is uitgezet onder de 136 cultuuraanbieders die vermeld staan op onze website.
In totaal hebben er 66 aanbieders gereageerd. Dat is een respons van 48,5%. Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten per onderwerp en de acties die hieruit volgen voor Stadkamer.

1. Cultuureducatiebeleid gemeente Zwolle en uitvoering door Stadkamer
De bekendheid van de respondenten met het cultuureducatiebeleid van de gemeente Zwolle is groot. Echter een derde is niet op de hoogte van het Fonds Cultuureducatie Zwolle en evenmin met de wijze waarop het fonds wordt ingezet om kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. De meerderheid van de respondenten ziet en erkent de rol die Stadkamer heeft in het uitvoeren van het gemeentelijk beleid en de positie als onafhankelijke partij.

Respondenten zijn het meest bekend met de dienst website die Stadkamer biedt. Daarna volgen advisering en kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering.

2. Spelregels en kwaliteitscriteria cultuuraanbod
Van de respondenten is 67% op de hoogte van de spelregels waaraan zij moeten voldoen om op de website van Stadkamer te mogen staan. Van hen is 80% bekend met de inhoud ervan. Meer dan de helft (60%) vindt de spelregels relevant voor de kwaliteit van het aanbod en de aansluiting op het onderwijs.

In het onderzoek is aangekondigd dat er in de nabije toekomst een set van kwaliteitscriteria wordt ontwikkeld voor aanbieders waarmee het voor een school mogelijk is een aanbieder te beoordelen en te kijken of deze past bij de wensen van de school. 60% vindt dit relevant en 64% wil meedenken over deze criteria. Ook zijn er veel ideeën geleverd zoals gekwalificeerde HBO (kunstopleiding), ervaring in het onderwijs, vakinhoudelijke en pedagogisch/didactische kwaliteiten, kennis van ontwikkelingen in het onderwijs en van de visie en doelstellingen van de school.

3. Duurzame relaties met scholen
Een grote meerderheid van de respondenten geeft aan positief te staan tegenover het ontwikkelen van duurzame relaties met het onderwijs. Tegelijkertijd wordt door een aantal respondenten gewezen op potentiele gevaren, zoals waken voor voldoende inhoudelijke vernieuwing en ontwikkeling en open staan voor nieuwe aanbieders.

Respondenten die nauwelijks actief zijn in Zwolle ervaren geen verandering in de behoefte/vraag van de scholen. Echter respondenten die langer ervaring hebben in Zwolle geven aan wel degelijk een verandering te merken, met name op de inhoud en een toenemende vraag naar deskundigheidsbevordering.

Op de vraag wat ze nodig hebben om samen met de school mee te kunnen ontwikkelen worden met name genoemd 1) informatie vanuit de school over plannen, specifieke wensen c.q. een duidelijke vraag en 2) tijd en geld. 

4. Tevredenheid over dienstverlening door Stadkamer
De resultaten van het onderzoek laten zien dat men tevreden is met de dienstverlening door Stadkamer. De grootste tevredenheid is er over bemiddeling rondom het aanbod, deskundigheidsbevordering en informatievoorziening. De ontevredenheid die er is, heeft vooral betrekking op evaluatie, bemiddeling, en ontwikkeling van diensten/producten.

Ruim een derde (37%) van de respondenten geeft aan via de website van Stadkamer benaderd te worden door scholen die geïnteresseerd zijn in hun aanbod. Een kwart geeft aan in het geheel niet benaderd te worden door scholen. Ruim de helft legt via eigen communicatiekanalen zelf (ook) contact met de scholen.

Van alle respondenten (op twee na) is het aanbod opgenomen op de website van Stadkamer. De meerderheid heeft geen problemen ondervonden bij het omzetten van het aanbod op de nieuwe website. Ook zijn ze tevreden met de wijze van vermelding van hun aanbod op de website.  Er is feitelijk alleen ontevredenheid over de vindbaarheid van het aanbod.

5. Evaluaties (reviews)
Uit het onderzoek blijkt dat het proces van evaluatie verbetering behoeft. Slechts weinig cultuuraanbieders ontvangen evaluaties van scholen of Stadkamer ondanks afspraken die hieromtrent zijn gemaakt tussen Stadkamer en scholen. Aanbieders geven aan wel behoefte te hebben aan evaluatie en zien hierin een rol voor Stadkamer.

6. Verbinding binnen- en buitenschools cultuuraanbod
Slechts eenderde van de cultuuraanbieders is bekend met het belang dat de gemeente hecht aan het verbinden van binnenschoolse activiteiten met het naschoolse aanbod. De meerderheid van de respondenten geeft aan dit beleid relevant te vinden.

De vraag of men betrokken is bij activiteiten om het binnen- en buitenschoolse te verbinden beantwoordt bijna 80% negatief. Slechts een kwart blijkt op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die het Fonds Amateurkunst biedt voor een bijdrage aan naschools aanbod. Ruim 75% geeft aan kansen voor zichzelf te zien, maar men is hier slechts in zeer beperkte mate bij betrokken. De belemmeringen die worden ervaren liggen vooral op het gebied van tijd en geld.

7. Deskundigheidsbevordering
Een derde van de respondenten geeft aan onvoldoende op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Uit de toelichting blijkt vooral een grote mate van leergierigheid. Voor wat betreft deskundigheidsbevordering die Stadkamer aanbiedt voor cultuuraanbieders kan worden geconstateerd dat twee derde van de respondenten hiermee bekend is.

Datzelfde aantal is ook bekend met Windkracht 12. Ruim de helft heeft ook daadwerkelijk deelgenomen aan Windkracht 12 en is daar tevreden over. Een vijfde is bekend met Cultuurklik. Zes van hen hebben er daadwerkelijk aan deelgenomen en waren over het algemeen tevreden. Het avondprogramma van Woest is bij 70% bekend. Opvallend is dat geen enkele respondent heeft deelgenomen aan dit programma met als belangrijkste reden geen tijd.

Respondenten willen vooral via de digitale nieuwsbrief en persoonlijke mail geïnformeerd worden over activiteiten voor deskundigheidsbevordering.

In Overijssel is het streven dat de kunstvakopleidingen steeds meer een leidende rol gaan spelen bij deskundigheidsbevordering voor cultuuraanbieders. De helft van de respondenten ziet dit als een gewenste ontwikkeling, 17% vindt het niet wenselijk.

De inhoudelijke kennis van degene die de activiteit aanbiedt blijkt het belangrijkste te zijn bij de keuze uit het aanbod, gevolgd door inhoudelijke kennis van het onderwijsveld. Het onderzoek laat zien dat de overgrote meerderheid van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over de communicatie met de adviseurs van Stadkamer.