Van wie is het Fonds Cultuureducatie Zwolle?
De Gemeente Zwolle heeft het Fonds Cultuureducatie Zwolle ingesteld om de kwaliteit van cultuuronderwijs te bevorderen. Het beheer van het fonds is ondergebracht bij Stadkamer.

Wat zijn trekkingsrechten?
Basisscholen ontvangen het bedrag niet op hun bankrekening. Het geld zit in het Fonds Cultuureducatie Zwolle. De school kan aanspraak maken op financiering van cultuureducatieve activiteiten ten laste van dit fonds; de zogenaamde trekkingsrechten. Dit is het voor de basisschool geldende bedrag voor cultuuronderwijs (het schoolbudget). De hoogte hiervan is afhankelijk van de fase waarin de school zit en wordt jaarlijks aan de school bevestigd middels een schriftelijke toekenning.

Hoeveel geld krijgt een school vanuit het Fonds Cultuureducatie Zwolle?
Het Fonds Cultuureducatie Zwolle wordt gevormd door enerzijds inleg van de school en anderzijds matchingsgeld van de Gemeente Zwolle, in de vorm van een bedrag per leerling per kalenderjaar dat jaarlijks wordt vastgesteld. Hoe verder een school is met de uitwerking en uitvoering van het cultuureducatiebeleid, hoe hoger de trekkingsrechten waarop de school aanspraak kan maken. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt is dit matchingsbedrag 1, 2 of 4 x de gemeentelijke bijdrage per leerling.

Op basis van welke criteria wordt een school ingedeeld in een fase?
De adviseurs cultuureducatie van Stadkamer bekijken samen met de school in welke fase de school zit. Dit gebeurt aan de hand van zes indicatoren: curriculum, ambitie, leerlingen, team, culturele omgeving en financiën
In principe wordt een school ingedeeld voor twee kalenderjaren, tenzij er dringende redenen zijn om dit te herzien.

Wat is de peildatum waarop het aantal leerlingen wordt gebaseerd?
Voor kalenderjaar 2021 is dit 1 oktober 2020. Dit geldt zowel voor het reguliere primair onderwijs als het speciaal basisonderwijs.

Kan de school het geld van de trekkingsrechten meenemen naar een volgend kalenderjaar, wanneer het budget niet volledig is besteed?
Nee, dit is niet mogelijk. Een toekenning geldt voor een kalenderjaar. Indien het bedrag niet besteed wordt, vervalt het en is niet meer beschikbaar voor de school.

Hoe kan een school betalen uit het fonds?
School ontvangt een factuur (bijvoorbeeld van een cultuuraanbieder). De gemachtigde van de school stuurt deze factuur door aan fondsfacturen@stadkamer.nl. Stadkamer betaalt het factuurbedrag rechtstreeks aan de cultuuraanbieder, ten laste van het trekkingsrecht van de school. Moet de school een bedrag voorschieten, dan kan er een declaratieformulier worden ingediend.

Waarvoor is het geld van het Fonds Cultuureducatie Zwolle bedoeld?
Met de middelen uit het fonds kan de school cultuureducatie bekostigen. Voorwaarden voor besteding zijn dat het voldoet aan de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie en dat het bijdraagt aan verhoging van de kwaliteit van cultuuronderwijs. 90% van de trekkingsrechten zijn bestemd voor kosten die direct toe te rekenen zijn aan activiteiten voor leerlingen.

Kan een school het geld van de trekkingsrechten gebruiken voor inzet van extra uren van een ICC-er, het vervangen van ICC-er of voor deskundigheidsbevordering?
Het geld vanuit het Fonds Cultuureducatie Zwolle is expliciet bedoeld voor cultuuronderwijs en het verhogen van de kwaliteit daarvan. De school bepaalt hoe dit geld exact besteed wordt. De school kan er voor kiezen om de (inval)uren te financieren vanuit het taakbeleid of het scholingsbeleid. Indien de school de vervanging financiert vanuit het schoolbudget van het fonds, blijft er minder geld over voor cultuureducatieve activiteiten voor de leerlingen. 90% van de trekkingsrechten zijn bestemd voor kosten die direct toe te rekenen zijn aan activiteiten voor leerlingen.

Kan een school de trekkingsrechten gebruiken voor het aanschaffen van leesboeken?
Ja, mits de boeken worden aangeschaft ten behoeve van cultuureducatie via:

  • Koppeling met les of activiteit van cultuureducatie
    Bijvoorbeeld: de leerlingen krijgen een les/workshop poëzie schrijven. Voordat de les/workshop plaatsvindt of voordat er een dichter in de klas komt, lezen de leerlingen zelf gedichten in de klas en analyseren/reflecteren hierop. De aanschaf van de gedichtenboeken valt dan onder het Fonds Cultuureducatie. Dit is dus iets anders dan het lezen op zich of leesbevordering primair ten behoeve van de taalontwikkeling.
  • Literatuureducatie
    Indien de boeken geen directe koppeling hebben met een cultuureducatieve activiteit, moet de bijdrage aan de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie aangetoond kunnen worden. Literatuureducatie is dan uitgewerkt als leerlijn die laat zien hoe er aan de literaire competenties van de leerlingen wordt gewerkt en welke boeken daarvoor aangeschaft moeten worden. Een goede manier hiervoor is om het Leesplan met het Plan voor Cultuuronderwijs te koppelen. Zo wordt de bijdrage van de boeken aan de kerndoelen van Kunstzinnige Oriëntatie concreet en aantoonbaar. In de cursus Open Boek schrijf je zo’n leesplan en wordt er een leescoördinator opgeleid die zorg kan dragen voor een kwalitatieve leerlijn Literatuur. De cursus Open Boek wordt aangeboden door Provinciale Serviceorganisaties en Bibliotheken.